Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia. Listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120–1251)
Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sittich und Oberburg (1120–1251)


Avtor: Günter Bernhard
Leto: 2006


Knjiga je izdaja zgodovinskih virov, in sicer listin oglejskega patriarha Peregrina I. za samostan v Stični in ustanovne listine gornjegrajskega samostana. Kritični izdaji so dodane spremne razprave, registri in slikovno gradivo.Kazalo vsebine

Predgovor

Vorwort

Seznam kratic/Abkürzungsverzeichnis

Arhivski viri po krajih

Verzeichnis der ungedruckten Quellen

Viri in literatura/Quellen und Literatur

RAZPRAVE/ERÖRTERUNGEN

Listine oglejskega patriarha Peregrina I. za samostan v Stični

A. Začetki oglejskega patriarha Peregrina I.

B. Listine patriarha Peregrina I. za stiški samostan

C. Originalna listina iz leta 1152

D. Formular stiške listine iz leta 1152

E. Ustanovna listina iz leta 1136

F. Potrdilna listina iz leta 1145

G. Inkorporacijske listine patriarha Peregrina I.

Die Urkunden des Patriarchen Pilgrim I. von Aquileia für das Kloster Sittich

A. Die Anfänge des Patriarchen Pilgrim I.

B. Die Urkunden des Patriarchen Pilgrim I. für Sittich

C. Die Originalurkunde von 1152

D. Das Formular der Urkunde von 1152

E. Die Gründungsurkunde von 1136

F. Die Bestätigungsurkunde von 1145

G. Die Inkorporationsurkunden des Patriarchen Pilgrim I.

Ustanovna listina gornjegrajskega samostana

A. Pravna vsebine listine

B. Priče

C. Paleografski rezultati

D. Formular dokumentov

E. Sklep

Die Gründungsurkunde des Klosters Oberburg

A. Der Rechtsinhalt der Urkunde

B. Die Zeugen

C. Der paläographische Befund

D. Das Urkundenformular

E. Ergebnis

O zgodovini arhiva stiškega samostana

Zur Archivgeschichte des Klosters Sittich

K arhivu in knjižnici v Gornjem Gradu

Zu Archiv und Bibliothek des Klosters Oberburg

VIRI/QUELLEN

Priprava edicije

Zur Einrichtung der Edition

Listine patriarhov/Patriarchenurkunden

Stiške listine/Urkunden Sittich

Zapisi o posvetitvi Stične/Weihenotizen von Sittich

Gornjegrajske listine/Urkunden Oberburg

DODATEK/ANHANG

Register krajevnih in osebnih imen

Register der Orts- und Personennamen

Besedni register/Wortregister

Slike/Abbildungen

Seznam ilustracij/Abbildungsverzeichnis


Ključne besede
Gornji Grad
listine
oglejski patriarhat
samostani
Slovenija
srednji vek
Stična
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR