Skip to main content
Dinamika podzemne vode v kraškem zaledju izvirov Ljubljanice
Dynamics of Underground Water in the Karst Catchment Area of the Ljubljanica Springs


Avtor: Janez Turk
Leto: 2010


Knjiga temelji na večletnih zveznih meritvah vodnih nivojev in temperatur v jamah med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice. Primerjava med meritvami v jamah in meritvami pretokov reke Unice ter meteorološkimi podatki so avtorju omogočili nov vpogled v dinamiko polnjenja in praznjenja kraškega vodonosnika na tem območju, dinamiko gladine kraške podtalnice ter hidrološko vlogo Planinskega polja. Avtor v delu prikaže izjemen pomen jam kot opazovalnih točk v kraški hidrologiji.Kazalo vsebine

1 Uvod

1.1 Definicija kraškega vodonosnika in njegove značilnosti, ter pomen

1.2 Hidrogeološki pomen jam

1.3 Ozadje in pristop k raziskavi

2. Preučevano območje: vodonosnik med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

3 Geologija območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

4 Hidrološke in hidrogeološke značilnost območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

5 Predhodne raziskave na obravnavanem območju

6 Merilna mesta

7 Metodologija in podrobnejši namen raziskave

8 Vodne razmere na Planinskem polju kot glavni vplivni dejavnik

9 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov – Vetrovna jama

9.1 Geološke in geomorfološke značilnosti območja kjer se nahaja Vetrovna jama

9.2 Rezultati meritev v Vetrovni jami

9.3 Razprava

10 Sistem Planinsko polje – severna skupina požiralnikov – Najdena Jama – Gradišnica

10.1 Rezultati

10.2 Razprava

11 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov –Gradišnica

12 Sistem Gradišnica – Gašpinova jama

12.1 Rezultati in razprava

13 Sklepi in nadaljnji raziskovalni izzivi

14 Slike

15 Literatu


Ključne besede
Cerkniško jezero
Gradišnica
hidrodinamika
hidrogeologija
izviri
kras (geologija)
kraški vodonosniki
Ljubljanica
Najdena jama
napajanje
Notranjska
Notranjski kras
planinsko polje
podtalnica
podzemne vode
raziskave
Unica
Vetrovna jama
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR