Skip to main content
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave


Avtor: Tine Logar
Leto: 1996


Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave akad. prof. dr. Tineta Logarja, vodilnega slovenskega dialektologa druge polovice 20. stoletja, prinašajo izbor prispevkov, ki so bili v letih 1941–1996 objavljeni v strokovnih slovenističnih in slavističnih revijah ter zbornikih doma in na tujem. Ker so v knjigi sintetične predstavitve razvoja in strukture jezikovnih prvin v slovenskih narečjih združene s posamičnimi obravnavami narečnih sestavov s skoraj celotnega slovenskega prostora, je ta – po Ramovševem opisu slovenskih narečij (Dialekti, 1935) in Logarjevi komentirani izdaji slovenskih narečnih besedil (1975, 21993), ki je namenjena širši bralski publiki – naslednji korak k celoviti predstavitvi slovenskih narečij, k sintezi novejših dognanj, ki bo zagotovo lahko samo plod skupinskega dela. Je izhodišče za študij slovenskih narečij in načrtovanje nadaljnjih raziskav.

Prispevki so razvrščeni v štiri razdelke: Dialektološke razprave, Jezikovnozgodovinske razprave, Iz zgodovine slovenske dialektologije ter Poljudno in enciklopedično o slovenskih narečjih.

Jedro knjige tvori razdelek Dialektološke razprave, v katerem so poleg štirih preglednih predstavitev slovenskih narečij in njihove glasovne podobe zbrane obravnave slovenskih govorov, nastale na podlagi avtorjevih dialektoloških raziskav za Slovenski (1946–1969) in Slovanski lingvistični atlas (1964–1972). V ospredju raziskovalne pozornosti so dotlej premalo raziskani južni, zahodni in zamejski slovenski govori ter območja prehodnih in mešanih narečij in govorov, zlasti na meji prvotne slovenske narečne diferenciacije. Skozi razprave lahko spremljamo tudi celotni razvojni lok stroke – izrazita interdisciplinarna naravnanost obravnave jezikovnogeografskih dejstev se konec šestdesetih let umakne monografskim predstavitvam jezikovne strukture (predvsem glasoslovja) posameznih narečij.

Drugi razdelek obsega pet razprav z jezikovnozgodovinsko problematiko, tretji pa je posvečen posameznim poglavjem iz zgodovine slovenske dialektologije. Četrti razdelek je dopolnilo prvega, zajema pa priložnostne in poljudnejše zapise o slovenskih narečjih ter članke za Enciklopedijo Slovenije. Knjigo sklepa bibliografija del Tineta Logarja do leta 1996.Cena
razprodano


Ključne besede
bibliografije
dialektologija
jezikoslovci
Logar, Tine
narečja
slovenska narečja
slovenščina
zborniki
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR