Skip to main content
Daljinsko zaznavanje


Avtor: Krištof Oštir
Leto: 2006


Monografija je prvo obširno in sistematično delo o daljinskem zaznavanju v slovenščini. Tehnologija zajema podatkov iz letal in satelitov postaja vsakodnevno orodje v najrazličnejših študijah – od arheologije, prek geografije in gozdarstva do geodezije. Kljub nekaterim odmevnim primerom uporabe v Sloveniji do sedaj še nismo imeli dela, ki bi omenjeno področje obravnavalo pregledno in v celoti.

V knjigi je najprej podrobno definiran predmet daljinskega zaznavanja in podana njegova zgodovina. Sledi obravnava elementov, s katerimi se srečamo pri zajemu, obdelavi in uporabi satelitskih in letalskih posnetkov. Obravnavane so lastnosti snemalnih sistemov, še posebej njihova prostorska, spektralna, radiometrična in časovna ločljivost. Sledi opis in analiza delovanja senzorjev, in sicer tako optičnih, kot so fotografske kamere in večspektralni skenerji, kot radarskih in lidarskih. Pomemben del je tudi pregled najpomembnejših snemalnih sistemov za opazovanje vremena, kopnih površin in morja.

Osrednji del monografije predstavlja obdelava in interpretacija podob. Obravnavana je tako »klasična« vizualna interpretacija kot digitalna obdelava podob. Pri digitalni obdelavi so podrobno analizirani vsi koraki, od predobdelave (odprava napak v delovanju senzorjev, geometrijski popravki, kalibracija) prek izboljšanja (izboljšanje kontrasta, filtriranje) in transformacij (aritmetične operacije, indeksi, analiza osnovnih komponent, Kauth-Thomasova transformacija, transformacija HSI) do klasifikacije (nenadzorovana in nadzorovana klasifikacija).

Delo zaključuje poglavje o izbranih primerih uporabe daljinskega zaznavanja v Sloveniji. S prikazom rešitev konkretnih problemov je vsebina predhodnih poglavij povezana s prakso. Knjiga vsebuje tudi terminološki slovarček, ki definira osnovne pojme hitro se razvijajoče stroke in skuša tako urediti dosedanjo stihijsko prakso uveljavljanja slovenskih ali poslovenjenih izrazov. Dodano je stvarno kazalo, ki omogoča hitro iskanje strokovnih izrazov in pojmov.

Knjiga je namenjena raziskovalcem in strokovnjakom najrazličnejših strok kot referenčno delo, študentom in pedagogom kot učbenik ter poljudnoznanstveni javnosti kot vir dodatnih informacij o aktualni tehnologiji.Kazalo vsebine

1 Definicija daljinskega zaznavanja

2 Kratka zgodovina daljinskega zaznavanja

3 Elektromagnetno valovanje

3.1 Opis valovanja

3.2 Spekter elektromagnetnega valovanja

4 Interakcija z atmosfero

4.1 Sipanje

4.2 Absorpcija

4.3 Lom valovanja

5 Interakcija s površjem

5.1 Spektralni podpis

6 Sistemi daljinskega zaznavanja

6.1 Platforme daljinskega zaznavanja

6.2 Tirnice satelitov

6.3 Pasivni in aktivni senzorji

7 Ločljivost snemalnih sistemov

7.1 Prostorska ločljivost

7.2 Spektralna ločljivost

7.3 Radiometrična ločljivost

7.4 Časovna ločljivost

8 Optični senzorji

8.1 Fotografske kamere

8.2 Večspektralno skeniranje

8.3 Termično snemanje

9 Radar

9.1 Radar bočnega pogleda

9.2 Umetno odprtinski radar

9.3 Interakcija mikrovalov s površjem

10 Lidar

10.1 Delovanje lidarja

10.2 Obdelava podatkov

11 Satelitski sistemi za opazovanje Zemlje

11.1 Vremenski sateliti

11.2 Sateliti za opazovanje kopnih površin

11.3 Sateliti za opazovanje morja

11.4 Radarski sistemi

12 Prenos in sprejem podatkov

13 Interpretacija podob

14 Vizualna interpretacija

15 Predobdelava podob

15.1 Odprava napak v delovanju senzorjev

15.2 Geometrijski popravki in registracija

15.3 Atmosferski popravki

15.4 Popravki osvetlitve in vpliva terena

15.5 Kalibracija podatkov

16 Izboljšanje podob

16.1 Človeški vid in barvni prostori

16.2 Izboljšanje kontrasta

16.3 Psevdobarvni prikazi

16.4 Filtriranje

17 Transformacije podob

17.1 Aritmetične operacije

17.2 Vegetacijski indeks

17.3 Analiza osnovnih komponent

17.4 Kauth-Thomasova transformacija

17.5 Transformacija HSI

18 Klasifikacija podob

18.1 Nenadzorovana klasifikacija

18.2 Nadzorovana klasifikacija

18.3 Ovrednotenje klasifikacije

19 Integracija podatkov

20 Primeri uporabe

20.1 Kartiranje in posodabljanje kart

20.2 Izdelava digitalnih modelov višin

20.3 Določanje pokrovnosti oziroma rabe tal

20.4 Opazovanje gozdov

20.5 Opazovanje naravnih nesreč

Terminološki slovar

Literatura

Kazalo slik

Kazalo tabel

Stvarno kazalo


Ključne besede
daljinsko zaznavanje
določanje rabe tal
ločljivost
opazovanje gozdov
opazovanje naravnih nesreč
optični senzorji
podobe
radarski sistemi
satelitski sistemi
snemalni sistemi
spektralni podpis
tehnologija zajema podatkov
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR