Skip to main content
Astronom – filozof. Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija.


Avtor: Matjaž Vesel
Leto: 2007


Malokatero znanstveno odkritje je izzvalo takšno fascinacijo in nasprotovanje kot teza Nikolaja Kopernika (1473–1543), »da se Zemlja giblje, Sonce pa je negibno sredi vesolja«. Kopernikovo ime je bilo dolgo sinonim za radikalno revolucijo v astronomiji, nekateri zgodovinarji znanosti pa so imeli leto 1543, tj. leto izida njegovega znamenitega dela De revolutionibus orbium coelestium (O revolucijah nebesnih sfer), celo za datum, ko se je začel nov način znanstvenega mišljenja ne samo v astronomiji, temveč tudi v celotnem naravoslovju. Avtor na podlagi najnovejših dognanj in preučevanja virov analizira, kaj se je s Kopernikom dejansko spremenilo v astronomiji in filozofiji narave, in izpostavi pomen njegove geste za razumevanje temeljnih filozofskih in epistemoloških kategorij, kot so »resnica« in »videz«, »pojav« in »objektivnost«.Kazalo vsebine

Uvod

PRVI DEL: Gibanje Zemlje kot rešitev težav astronomije

I. Enakomerno in krožno gibanje nebesnih teles

II. Nebesne sfere (orbes) in problem ekvanta

III. Mirujoča Zemlja in problem »monstruoznosti« ptolemajske astronomije

IV. Sodba stoletij: gibanje Zemlje je ne(za)misljivo

V. Politika znanosti: posvetilo papežu

DRUGI DEL: Argumentacija za gibanje Zemlje

I. Zemlja je terraquea sphaera

II. Postulat krožnega in enakomernega gibanja nebesnih sfer in nebesni pojavi

III. Prvo gibanje Zemlje in »optični« argument

1. »Optični« argument: Kopernik

2. »Optični« argument: Ptolemaj

3. »Optični« argument: videz in resnica

4. Ptolemaj in Kopernik med nebom in Zemljo

IV. Drugo gibanje Zemlje in njeno mesto v »sistemu sveta«

V. Gibanje Zemlje mora biti mogoče: retorika in fizika prvega gibanja Zemlje

1. Kopernikova formulacija ugovorov proti gibanju Zemlje

2. Buridanov argument proti gibanju Zemlje

3. Kopernik, impetus in gibanje Zemlje

4. Kopernikov odgovor na opazovalne preizkuse proti gibanju Zemlje in »pozitivni argumenti« za njeno gibanje

TRETJI DEL: Kopernik v ptičji perspektivi

I. Predkopernikanska astronomija

1. Trije pristopi k preučevanju neba v srednjem veku

2. Homocentrična astronomija

3. Heliocentrizem kot »ptolemajski« odgovor na »averroistični« astronomski izziv

II. Recepcija Kopernikovega dela: Revolucije in njihovi učinki

1. Osiander, hierarhija znanosti in astronomski skepticizem

2. Wittenberški »kopernikanci« in nerevolucionarni Kopernik

3. »Pravi« kopernikanci in »izpeljava radikalnih posledic«

ČETRTI DEL: Astronom-filozof IN ZNANSTVENA REVOLUCIJA

DODATEK: KRATKA KOPERNIKOVA BIOGRAFIJA

Bibliografija

Imensko kazalo


Ključne besede
astronomija
filozofija narave
gibanje
gibanje Zemlje
Kopernik, Mikołaj
kozmologija
sončni sistem
Zemlja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR