Skip to main content
Arheološki vestnik 70


Leto: 2019Kazalo vsebine

Vsebina / Contents

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

PAVLIN Primož, TECCO HVALA Sneža, Bizjak Janez, Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna pot po Savi (A hoard of the Early Urnfield Culture from Trbovlje and the river route along the Sava) (pdf)

BERNHARD Andreas, GUŠTIN Mitja, Zu einem frühhallstattzeitlichen Bogenschützen aus Kleinklein (O zgodnjehalštatskem lokostrelcu iz Kleinkleina) (pdf)

DIZDAR Marko, LJUŠTINA Marija, My mother was a tailor... Women from the Middle La Tène culture cemetery Zvonimirovo-Veliko polje who made the spinning threads and clothes (Žene sa srednjolatenskoga groblja Zvonimirovo-Veliko polje koje su izrađivale niti za tkanje i odjeću) (pdf)

 

Rimska doba / Roman Period

VOJAKOVIĆ Petra, BEKLJANOV ZIDANŠEK Iris, TOŠKAN Borut, Poznorepublikanski Navport: območje Stare pošte (Late Republican Nauportus the Stara pošta site) (pdf)

DJURIĆ Bojan, Logistika za antično umetnostjo. kamnoseška proizvodnja provinc Noricum in Pannoniae (pdf)

ŠAšEL KOS Marjeta, Illyricum, the Adriatic, and Italy in the plans of Mithradates VI Eupator / Ilirik, Jadran in Italija v načrtih Mitradata VI. Evpatorja (pdf)

VUJČIĆ Nemanja, PELCER-VUJAČIĆ Olga, Some notes on two Greek inscriptions from Monte- negro (Komentar k dvema grškima napisoma iz Črne gore) (pdf)

 

Srednji vek / Middle Ages

KARO Špela, KNIFIC Timotej, Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji / Bridle bits in the Early Middle Ages: evidence from Slovenia (pdf)

NABERGOJ Tomaž, Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice (Late medieval and Early post-medieval single-edged swords (messers) and combat knives (bauernwehren) from the River Ljubljanica) (pdf)

ACHINO Katia Francesca, ŠTULAR Benjamin, RIHTER Jernej, RIHTER Janja, Assessing the intentionality of spatial organization. Cemetery of Župna Cerkev (Kranj, Slovenia) case study (Preučevanje namernosti prostorske ureditve. Primer grobišča Župna cerkev v Kranju) (pdf)

 

Gabrovčev dan 2017. Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije” (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 27. januar 2017) /
Gabrovčev dan 2017. A scientific symposium of the Slovenian Archaeological Society “The Hallstatt Cultural Groups in Slovenia” (Ljubljana, National Museum of Slovenia, January 27, 2017)

 

TERŽAN Biba, Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Styrian-Pannonian Hallstatt Group. An introduction and brief outline (pdf)

EGG Markus, Princely graves from Kleinklein in Styria, Austria / Knežji grobovi v Kleinkleinu na avstrijskem Štajerskem (pdf)

MELE Marko, Poselitev doline reke Solbe v pozni bronasti in starejši železni dobi – nove raziskave graškega Joanneuma (Settlements in the Sulm River valley during the Late Bronze Age and Early Iron Age – new research of the Universalmuseum Joanneum, Graz) (pdf)

KERMAN Branko, Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju (Settlements from the Early Iron Age in Prekmurje) (pdf)

TIEFENGRABER Georg, Die hallstattzeitlichen Gräberfelder von Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien) – Ein Beitrag zur Erforschung der Steirisch-Pannonischen Gruppe der Osthallstatt- kultur (Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti. Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskega kulturnega kroga) (pdf)

ČREšNAR Matija, VINAZZA Manca, Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah (New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice) (pdf)

GERBEC Teja, Hotinja vas in nižinska poselitev na zahodnem obrobju Panonske nižine v starejši železni dobi. Ureditev naselja in njegovo časovno mesto (Hotinja vas and lowland settlement on the western edges of the Pannonian plain in the Early Iron Age. The organization of the settlement and its chronological position) (pdf)

POTREBICA Hrvoje, Kaptolska skupina i Požeška kotlina / The Kaptol Group and the Požega Valley (pdf)

 

In memoriam

VELUŠČEK Anton, Greta Hirschbäck Merhar (1946–2018) (pdf)

PLETERSKI Andrej, Irena Mirnik Prezelj (1955–2018) (pdf)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

GIUMLIA-MAIR Alessandra, Alessandra Giumlia-Mair (ur.): Aspects of Ancient Metallurgy, 2017 (pdf)

HORVAT Jana, Sara Zanni (ur.): La route antique et médiévale nouvelles approches, nouveaux outils, 2017 (pdf)

HORVAT Jnaa, Werner Zanier (ur.): Die frührömische Holz-Kies-Strasse im Eschenloher Moos, 2017 (pdf)

BERDEN Tina, Szilvia Bíró: Die zivilen Vici in Pannonien, 2017 (pdf)

PLETERSKI Andrej, Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp ? Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. (prispevki Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa und Şirin Uzunoglu-Obenaus), 2018 (pdf)

 

Vsebina / Contents
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR