Skip to main content
Arheološki vestnik 69


Leto: 2018Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

***

Prazgodovinske dobe / Prehistory

VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MERELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje (pdf)

KRAMBERGER Bine, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro (Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhügel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora) (pdf)

PABST Sabine, Spätbronzezeitliche Violinbogenfibeln zwischen Donau, mittlerer Adria und Ägäis (Poznobronastodobne fibule v obliki violinskega loka med Donavo, srednjim Jadranom in egejskim prostorom) (pdf)

BOŽIČ Dragan, Grave 20 in Tumulus IV: Hallstatt-period burial of a woman at Znančeve njive in Novo mesto / Halštatski ženski grob 20 iz gomile IV na Znančevih njivah v Novem mestu (pdf)

UDOVČ Katarina, Poznolatenska peč za žganje keramike s Kapiteljskega hriba v Novem mestu (Late La Tène pottery kiln from Kapiteljski hrib in Novo mesto) (pdf)

 

Rimska doba / Roman Period

FALESCHINI Mirta, L’insediamento romano di Moggio Udinese nella valle del Fella (Friuli Venezia-Giulia) (Rimska naselbina Mužac v dolini Bele v Furlaniji) (pdf)

ISTENIČ Janka, Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji (pdf)

VITELLI CASELLA Mattia, La battaglia del Canale di Maltempo/Tihi kanal (49 a.C.) nel golfo del Quarnaro/Kvarner: note topografiche (Bitka v Tihem kanalu v Kvarnerskem zalivu leta 49 pr. n. št.: nekaj topografskih opažanj) (pdf)

 

Pozna antika in zgodnji srednji vek / Late Antiquity and Early Middle Ages

MILAVEC Tina, ŠMIT Žiga, Analyses of late antique glass from Tonovcov grad near Kobarid in archaeological context / Analize poznoantičnega stekla s Tonovcovega gradu pri Kobaridu v arheološkem kontekstu (pdf)

KNIFIC Timotej, ŠMIT Žiga, Zgodnjesrednjeveško steklo na Slovenskem: študij sestave in jagode iz halofitskega stekla / Early medieval glass in Slovenia: Analytical study and beads of plant-ash glass (pdf)

GLEIRSCHER Paul, PONTA-ZITTERER Brigitte, Vogeldarstellungen auf karolingischen Flechtwerksteinen in Karantanien (Upodobitve ptic na karolinškodobnih kamnih s pleteninastim okrasom v Karantaniji) (pdf)

 

Paleookolje/ Palaeoenvironment

TOLAR Tjaša, Primerjava različnih metod vzorčenja in priprave arheobotaničnih vzorcev z eneolitskih kolišč Strojanova voda in Maharski prekop na Ljubljanskem barju / Comparison of different sampling and treatment methods in order to reconstruct plant economies at the Eneolithic pile-dwellings of Strojanova voda and Maharski prekop at Ljubljansko barje (pdf)

 

In memoriam

TERŽAN Biba, Bernhard Hänsel (1937–2017) (pdf)

HORVAT Jana, Miran Bremšak (1961–2017) (pdf)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

Vinazza Manca, Anja Hellmuth Kramberger: Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1–2. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja – Tekst, Katalog / Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Teil 2/1‒2. Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja – Tekst, Katalog, 2017 (pdf)

HORVAT Jana, Werner Zanier: Der spätlatène- und frühkaiserzeitliche Opferplatz auf dem Döttenbichl südlich von Oberammergau 1–3, 2016 (pdf)

BERED Tina, Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (ur.): Troesmis I. Die Forschungen von 2010–2014, 2016 (pdf)

RIHTER Jernej, Macháček Jiři, Dresler Petr, Přichystalová Renáta, Sládek Vladimír: Břeclav –Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí, 2016 (pdf)

ČAVAL Saša, Howard Williams, Joanne Kirton, Meggen Gondek (ur.): Early Medieval Stone Monuments. Materiality, Biography, Landscape, 2015 (pdf)

ŠAŠEL KOS Marjeta, Emilio Marin, Franjo Šanjek, Michel Zink (ur.): Les projects franco-croates et les savants français qui se sont illustrés dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate / Francusko-hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine, 2016 (pdf)

 

Kazalo / Contents
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR