Skip to main content
Arheološki vestnik 68


Leto: 2017Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

***

Prazgodovinske dobe / Prehistory

VELUŠČEK Anton, Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji / The chronological relationship between the Lasinja culture and the Furchenstich pottery culture in north-eastern Slovenia (pdf)

PAVLIN Primož, BAVEC Uroš, Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem / The Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia (pdf)

KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia) (pdf)

ŠKVOR JERNEJČIČ Brina, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju (z dodatkom Boruta Toškana: Živalski ostanki) / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj (pdf)

GRAHEK Lucija, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly discovered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični (pdf)

 

Rimska doba / Roman Period

TRATNIK Vesna, ŽERJAL Tina, Ajdovščina (Castra) – poselitev zunaj obzidja (Ajdovščina (Castra) – the extra muros settlement) (pdf)

KOS Peter, Ajdovščina (Castra) – novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja. Pomen novcev za interpretacijo najdišča / Ajdovščina (Castra) – coin finds from the extra muros settlement. The significance of the coins for the interpretation of the site (pdf)

ŠMID Katarina, Selene and Endymion on the marble relief from Celeia (Selena in Endimion na marmornem reliefu iz Celeje) (pdf)

FODOREAN Florin-Gheorghe, Praetorium and the Emona–Siscia–Sirmium–Tauruno road in the ancient geographical and epigraphic sources (Praetorium in cesta Emona–Siscia–Sirmium–Tauruno v antičnih geografskih in epigrafskih virih (pdf)

 

Srednji vek / Middle Ages

PAVLOVIČ Daša, Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja / Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia (pdf)

GASPARI Andrej, Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških mečev iz obdobja od 11. do 15. stoletja (The River Ljubljanica and the phenomenon of medieval swords from the 11th to the 15th century in watery contexts) (pdf)

 

Epigrafika / Epigraphy

ŠAŠEL KOS Marjeta, Emona and its pre-Roman population: epigraphic evidence / Predrimsko prebivalstvo Emone v luči rimskih napisov (pdf)

GRASSL Herbert, Die Rolle von Nauportus (Vrhnika) im Lichte neuer Textfunde (Pomen Navporta v luči novih napisov na svinčenih ploščicah) (pdf)

FERJANČIĆ Snežana, SAMARDŽIĆ Gligor, New epigraphic finds from Rogatica in Roman Dalmatia (Nove epigrafske najdbe iz Rogatice v rimski Dalmaciji) (pdf)

 

Paleookolje/ Palaeoenvironment

ANDRIČ Maja, VERBIČ Tomaž, LOMAX Johanna, TOLAR Tjaša, Človekov vpliv na okolje v prazgodovini: primer z obrežja Ljubljanice pri Špici (Ljubljana) / Embankment of the Ljubljanica River at Špica (Ljubljana) and human impact on the environment in late prehistory (pdf)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

TURK Matija, Boštjan Odar: Potočka zijavka, 2015 (pdf)

RAGOLIČ Anja, Gerda von Bülow (ur.): Kontaktzone Balkan. Beiträge des internationalen Kolloquiums ‘Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd’ vom 16.–18. Mai 2012 in Frankfurt a. M., 2015 (pdf)

 

Kazalo / Contents
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR