Skip to main content
Arheološki vestnik 67


Leto: 2016Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

***

TERŽAN Biba, Stane Gabrovec (1920–2014) (pdf)

DULAR Anja, Bibliografija Staneta Gabrovca / Bibliogrphy of Stane Gabrovec (pdf)

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

PAVLIN Primož, JAŠAREVIĆ Aleksandar, Depo iz starejšega obdobja kulture žarnih grobišč iz Paležnice Donje pri Doboju (Bosna in Hercegovina) (The Early Urnfield period hoard from Paležnica Donja near Doboj (Bosnia and Herzegovina)) (pdf)

DULAR Janez, Der eisenzeitliche Zentralort Vače und seine kriegerische Elite / Železnodobno središče Vače in njegova bojevniška elita (pdf)

MARIĆ Ana, A two-part Certosa fibula (variant VIId) from the cult place at Monte di Medea in Friuli (Dvodelna certoška fibula različice VIId s kultnega mesta na Medejskem hribu v Furlaniji) (pdf)

BOLLA Margherita, Castoldi Marina, I recipienti di bronzo in Italia settentrionale tra IV e I secolo a.C. e il caso del territorio veronese / Bronaste posode v severni Italiji med 4. in 1. stoletjem pr. n. št. in primer veronskega območja) (pdf)

 

Rimska doba / Roman Period

HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus (pdf)

ANDRIČ Maja, Človekov vpliv na na rastlinstvo zahodnega Ljubljanskega barja v pozni prazgodovini (pribl. 1000–50 pr. n. št.). Primer: Vrhnika (Dolge njive) / Human impact on the vegetation of the western Ljubljansko barje in late prehistory (ca. 1000–50 cal. BC). Case study: Vrhnika (Dolge njive) (pdf)

 

Epigrafika / Epigraphy

RAGOLIČ Anja, The funerary stele of Petto from Ig / Nagrobna stela za Petona z Iga (pdf)

VERANIČ Dejan, REPANŠEK Luka, Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju / Roman stone monuments in the Church of St. John the Baptist in Podkraj near Tomišelj (pdf)

REPANŠEK Luka, Quiemonis and the epichoric anthroponymy of Ig / Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen (pdf)

ŽVAB ROŽIČ Petra, GALE Luka, ROŽIČ Boštjan, Analiza kamnin rimskih nagrobnih stel iz Podkraja in z Iga / Rock analysis of Roman tombstones from Podkraj and Ig near Ljubljana (pdf)

 

Numizmatika / Numismatics

KOS Peter, Small Tauriscan silver coins of the Varaždin type (Mali tavriški srebrniki tipa Varaždin) (pdf)

BILIĆ Tomislav, Apollo Belenos on Norican and Tauriscan coins (Apolon Belenos na novcu Norika i Tauriska) (pdf)

 

Arheozoologija / Archaeozoology

KRIŽNAR Matija, KOVALCHUK Olexandr M., Ostanki kvartarnih sladkovodnih rib z Ljubljanskega barja in iz Križne jame iz paleontoloških zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenijen(Quaternary fish remains from the Ljubljansko barje and Križna jama in the paleontological collections of the Slovenian Museum of Natural History) (pdf)

 

Diskusija / Discussion

TURK Ivan, TURK Matija, TOŠKAN Borut, Could a cave hyena have made a musical instrument? A reply to Cajus G. Diedrich (pdf)

CIGLENEČKI Slavko, Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes and the defence of Italy in the final part of the Late Roman period (pdf)

 

In memoriam

SVOLJŠAK Drago, Beatriče Trkman Žbona (1949–2015) (pdf)

DULAR Janez, Wilhelm Angeli (1923–2015) (pdf)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

TURK Matija, Michel Toussaint, Dominique Bonjean (ur.): The Scladina I-4A Juvenile Neandertal (Andenne, Belgium). Palaeoanthropology and Context, 2014 (pdf)

VINAZZA Manca, Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan, s prispevki Claudie Gerling et al.: Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1. Iskopavanje i nalazi građevina / Monkodonja. Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Teil 1. Die Grabung und der Baubefund, 2015 (pdf)

ŠAŠEL KOS Marjeta, P. Gros, E. Marin, M. Zink (ur.): Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona, 2015 (pdf)

VISOČNIK Julijana, Plinij Starejši: Naravoslovje 1. Knjige 1–6. Kozmologija in geografija, 2012, prevod Matej Hriberšek. Matej Hriberšek: Po Plinijevem nebu in zemlji. Komentar h knjigam 1–6 Plinijevega Naravoslovja, 2013 (pdf)

VISOČNIK Julijana, Plinij Starejši: Naravoslovje 2. Knjigi 7 in 8. Antropologija in zoologija, 2015, prevod in komentar Matej Hriberšek (pdf)

***

Kazalo / Contents (pdf)
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR