Skip to main content
Arheološki vestnik 66


Leto: 2015Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

***

Odsevi pozne antike (Slavku Ciglenečkemu ob njegovi petinšestdesetletnici) / Reflections of Late Antiquity (dedicated to Slavko Ciglenečki on his jubilee)

MODRIJAN Zvezdana, MILAVEC Tina, Portret Slavka Ciglenečkega / A portrait of Slavko Ciglenečki, (pdf)

DOLENC VIČIČ Andreja, BELAK Mateja, Bibliografija Slavka Ciglenečkega / Bibliography of Slavko Ciglenečki, (pdf)

MODRIJAN Zvezdana, NOVŠAK Matjaž, Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi / A pot with burnished decoration from Roman period well near Dobova, (pdf)

SAGADIN Milan, Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri Radomljah / A hoard find from Grdavov hrib near Radomlje, (pdf)

MILAVEC Tina, Late Antique window glass from the hilltop settlement of Tonovcov grad near Kobarid / Poznoantično okensko steklo z višinske naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu, (pdf)

BITENC Polona, KNIFIC Timotej, Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora, (pdf)

PLETERSKI Andrej, Čar srednjeveških podkev. Razprava o njihovi kronologiji, klasifikaciji in izvoru / The charm of medieval horseshoes. A discussion of their chronology, classification and origin, (pdf)

MILINKOVIĆ Mihajlo, Archäologische Notizen zu fortifikatorischen Lösungen bei frühbyzantinischen befestigten Anlagen in Serbien (Arheološka opažanja o fortifikacijskih rešitvah pri zgodnjebizantinskih utrjenih postojankah na območju današnje Srbije), (pdf)

BUORA Maurizio, Testimonianze di scultura di et? gota e bizantina nella basilica di Aquileia e nella chiesa di Monastero. Nuove considerazion (Nove ugotovitve ob pričevanju kiparstva gotskega in bizantinskega obdobja v oglejski baziliki in v cerkvi v Monasteru), (pdf)

GLASER Franz, "Man sieht nur, was man weiß." Völkerwanderungszeit in Schulbuch und Museum ("Človek vidi samo to, kar ve." Obdobje preseljevanja ljudstev v učbenikih in muzejih), (pdf)

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

KRAMBERGER Bine, Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru / Eine Lampe aus der früh-äneolithischen Siedlung von Zgornje Radvanje in Maribor, (pdf)

LEGHISSA Elena, Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike – eksperimentalna arheologija / Decorating the pottery of the Ljubljana culture and the Litzen pottery – an experimental archaeology case study, (pdf)

GRAHEK Lucija, Early La T?ne graves from Orehova vas near Maribor / Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru, (pdf)

 

Rimska doba / Roman Period

BOGDANOVIĆ Ivan, VUJOVIĆ Miroslav, The terracotta lamp in the shape of a gladiator’s helmet from the Viminacium amphitheatre (Keramična oljenka v obliki gladiatorske čelade iz viminacijskega amfiteatra), (pdf)

 

Srednji vek / Middle Ages

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez, Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains, (pdf)

 

Epigrafika / Epigraphy

ZOVIĆ Valentina, KURILIĆ Anamarija, Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije (The structure of votive inscriptions from Roman Liburnia), (pdf)

 

Numizmatika / Numismatics

KOS Peter, Small silver Tauriscan coins of the Đurđevac type (Mali tavriški srebrniki tipa Đurđevac), (pdf)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

ŽERJAL Tina, Bettina Fischer-Genz, Yvonne Gerber, Hanna Hamel (ur.): Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade, 2014, (pdf)

RAGOLIČ Anja, Marko A. Janković, Vladimir D. Mihajlović, Staša Babić (ur.): The Edges of the Roman World, 2014, (pdf)

PLETERSKI Andrej, Renáta Přichystalová, Marek Kalábek (ur.): Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog, 2014, (pdf)

PLETERSKI Andrej, Peter Milo: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik, 2014, (pdf)
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR