Skip to main content
Arheološka najdišča Ptuja. Rabelčja vas.
Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas.


Avtorici: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič
Leto: 2010


Na območju Rabelčje vasi, ki zajema slabo tretjino rimskega mesta Petoviona, je bilo v dveh stoletjih več kot 160 arheoloških odkritij in raziskav. V zadnjih štirih desetletjih so tu potekala obsežna zaščitna raziskovanja, ki so razkrila številne prazgodovinske ostanke ter vzhodno, obrtniško četrt antičnega mesta z glavno cesto in razsežnimi grobišči.

Arheološka najdišča so v knjigi predstavljena v obliki kataloga in umeščena na pregledne karte v merilih 1:2500 in 1:5000 ter na podrobne karte v večjih merilih. Katalog je razdeljen po velikih časovnih obdobjih na prazgodovinski, rimski, zgodnjesrednjeveški in poznosrednjeveško-novoveški del. Veliko truda je bilo vloženega v natančno in utemeljeno umestitev na karte ter v povezavo najdišč z omembami v literaturi. Na kratko je predstavljen potek raziskav, opis ostankov ter datacije, ki dosledno temeljijo na že objavljenih podatkih. V zaključnem poglavju je predstavljen razvoj poselitve na območju Rabelčje vasi in na prostoru celotnega Ptuja, od eneolitika do zgodnjega srednjega veka.

Knjiga je v celoti slovenska, uvodna in zaključna poglavja pa so prevedena v angleščino.

***

Kot 41. zvezek zbirke je izšla knjiga Arheološka najdišča Ptuja. Panorama / Archaeological sites of Ptuj. Panorama.Kazalo vsebine

 • Predgovor / Foreword
 • Oris preteklosti Ptuja do zgodnjega srednjega veka / An outline of the history of Ptuj up to the Early Medieval period
 • Karte arheoloških najdišč Ptuja in topografski pregledi / Maps of archaeological sites in Ptuj and topographic reviews
 • Prostor Rabelčje vasi / The area of Rabelčja vas
 • Pregled raziskovanj in naključnih najdb v Rabelčji vasi / An overview of the research and accidental finds in Rabelčja vas
 • Katalog najdišč / Catalogue of sites
 • Razvoj poselitve / The development of the settlement
 • Dokumentacija / Documentation
 • Literatura / Bibliography
 • Indeks / Index
 • Priloge / Inserts

Ključne besede
antika
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
prazgodovina
Ptuj
Slovenija
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR