Acta historiae artis Slovenica 17/2. Samostanska umetnost
Monastic Art and Architecture


Uredili: Ana Lavrič, Barbara Murovec
Leto: 2012


Tematska številka prinaša izbrane razprave, nastale na podlagi znanstvenega posveta, ki ga je organiziral Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU leta 2012 ob zaključku projektov »Samostani – povezovalci evropskega umetnostnega prostora« in »Ljubljanski barok – materialna kultura in duhovni kontekst«. Znanstvene razprave obravnavajo samostansko umetnost srednjega in novega veka na Slovenskem ter njen širši zgodovinski in družbeni kontekst. Dotikajo se tudi konservatorske in spomeniškovarstvene problematike.Kazalo vsebine

CONTRIBUTORS: ahas_17_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_17_2_abstracts.pdf

 

Rajko Bratož, Začetki meništva in njegove oblike v antiki in zgodnjem srednjem veku • The Beginnings of Monasticism
and Its Forms in Antiquity and Early Middle Ages

Mija Oter Gorenčič, Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan • The Jurklošter (Gairach) Charterhouse and
Leopold VI of Babenberg

Polona Vidmar, Nagrobnik Seifrida Marenberškega v samostanu dominikank v Marenberku • The Tombstone of
Siegfrid of Mahrenberg in the Dominican Nunnery in Mahrenberg

Tanja Martelanc, Kapucinska arhitektura. Izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana • Capuchin
Architecture. A Starting-Point for Research into Sveti Križ and Škofja Loka Monasteries

Helena Seražin, A ‘Venetian’ Discalced Carmelite Church in the Habsburg Lands • »Beneška« cerkev bosonogih
karmeličanov v habsburških deželah

Ana Lavrič, Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani • On the Architectural
History of the Monastery and Church of the Discalced Augustinians in Ljubljana

Franci Lazarini, Redovi in sakralna umetnost na Slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. Nekaj opažanj
• Religious Institutions and Sacred Art in Slovenia in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries.
Some Observations

Bogdan Kolar, Redovne skupnosti 19. in 20. stoletja. Odgovori na nove razmere • Religious Orders in the 19th and
20th Centuries. Responses to the New Circumstances

Marjeta Ciglenečki, Dominikanski samostan na Ptuju in njegova usoda po razpustu • The Ptuj Dominican Monastery
and Its Fate after Dissolution

 

 
Ključne besede
Slovenija
slovenska umetnost
umetnostna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR