Skip to main content
Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske


Author: Silvo Torkar
Year: 2020


The study ('Historical Anthroponymy and Toponymy of the Eastern Tolmin region') examines 194 current and eighty-eight former surnames in the eastern Tolmin region as well as the names of forty-five settlements in the region and eighty-two appertaining hamlets. The study area is limited to the eastern Tolmin region and part of the Cerkno region, encompassing the Bača Valley together with Ljubinj, Bukovo together with Zakojca, the Saint Vitus Plateau (Sln. Šentviška planota) together with Police, Dolenja Trebuša and Gorenja Trebuša, Slap ob Idrijci, and Idrija pri Bači. The part of the study addressing anthroponyms investigates when and how surnames arose in the area examined, how they changed over the centuries due to phonetic developments, and how new variants were created as a result of these changes and standardization. Just under two-thirds of the indigenous surnames still present today were already attested in sources from 1515 to 1523, and with rare exceptions the remaining third all appeared by the end of the sixteenth century.

The great majority of settlement names examined arose through transonymization from microtoponyms (nineteen), oronyms (twelve), hydronyms (seven), demonyms (one), and choronyms (two). From the perspective of semantic motivation, the settlement names examined arose from geographical concepts (twenty-six), phytonyms (five), and human presence (twelve). Of the seventy-five hamlet names, a full fifty-four arose from geographical concepts, phytonyms, and zoonyms, thirteen are connected with human activities, and eight are derived from personal names, among which at least six are pre-Christian.Table of content

Predgovor

1 Mesto antroponimov in toponimov v sistemu lastnih imen
1.1 O lastnih imenih
1.2 Zgodovina onomastičnih raziskav na Slovenskem
1.3 Pogled v zgodovino antroponimov
1.4 O slovenskem rojstnoimenskem fondu in formiranju priimkov
1.5 Predmet raziskave
1.6 Kratek pregled zgodovine Tolminske
1.7 Pisava

2 Klasifikacija antroponimov po pomenski motivaciji
2.1 Priimki iz osebnih imen
2.2 Priimki iz krajevnih (pokrajinskih, etničnih) imen
2.3 Priimki iz poimenovanj poklicev oz. dejavnosti
2.4 Priimki iz vzdevkov
2.5 Nejasni priimki
2.6 Številčni prikaz obravnavanih priimkov
2.7 Jezikovna podstava živih 194 priimkov z obravnavanega območja

3 Motivacijsko-tvorbena analiza obravnavanih priimkov
3.1 Brezpriponski priimki (priimek = motivirajoči leksem)
3.2 Priponski priimki (priimek = podstava oz. motivirajoči leksem + patronimična pripona)
3.3 Priimki nejasnega izvora (X)

4 Sklepi
4.1 Razvojna razlaga v primerjavi s sinhrono
4.2 Razmerje med hišnimi imeni in priimki
4.3 Proces formiranja priimkov
4.4 Narečne (neknjižne) prvine
4.5 Primeri patronimičnih izpeljav iz priimkov
4.6 Primerjava antroponimov v virih 1515 in 1523 glede na način zapisovanja
4.7 Primerjava antroponimov iz tolminskih urbarjev 1377 in 1515–1523
4.8 Najstarejša plast tolminskih priimkov, izpričana v virih pred 1515 nа Tolminskem ali tudi drugod po slovenskem ozemlju (Goriška, Trst, loško ozemlje)
4.9 Stratifikacija priimkov po priponah glede na čas njihove pojavitve oz. glede na produktivnost
4.10 Nekateri sklepi o migracijskih procesih na obravnavanem območju po podatkih priimkov v historičnih virih
4.11 Domnevna ali zanesljivo ugotovljena žarišča posameznih priimkov na Tolminskem

5 Slovar vzhodnotolminskih priimkov

6 Klasifikacija toponimov po pomenski motivaciji
6.1 Imena naselij glede na motivacijo nastanka
6.2 Imena zaselkov glede na motivacijo nastanka

7 Motivacijsko-tvorbena struktura vzhodnotolminskih toponimov

8 Sklepi
8.1 Razvrstitev toponimov glede na vrsto transonimizacije
8.2 Izvor toponimov

9 Slovar vzhodnotolminskih toponimov

10 Povzetek

11 Summary

12 Резюме

13 Seznam krajšav

14 Viri in literatura

15 Priloge

16 Imensko kazaloMore ...

Anđela Frančić: Prikazi i ocjene; Folia onomastica croatica 30 (2021), 239–254.

Tadeusz Lewaszkiewicz: Wzorowa monografia słoweńskiej antroponimii i toponimii; Varšava: Rocznik Slawistyczny, 217–222.

A. LOMA: Осврти и прикази; Beograd: ОНОМАТОЛОШКИ ПРИЛОЗИ XXVII: 245–251.

Л. В. Куркина: НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ, Книжная полка; Moskva/Jekaterinburg: Вопросы ономастики. 2021 Т. 18. No 2. С. 286–287

Hana Mžourková: Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske. Praga: Acta Onomastica 1, 206–211.

O priimkih severne Primorske. Pogovor v sklopu prireditev Lukatelce (moderiral Zdravko Duša), 30.11.2020.

Marko Snoj: O slovenskih priimkih enkrat za trikrat; Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 14 (2022), 235–252. 

Viktor Šulgač: Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske; Studiji z onomastyky ta etymologii 20212022, 267271.

Inge Bily: Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske [Historische Anthroponymie und Toponymie des östlichen Umlands von Tolmin/Tolmein]; Oesterreichische Namenfoschung 49 (2021), 289296. 

 

 Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
etymology
local dialects
otonomastics
place names
Slovene language
Slovenia
surnames
Tolmin region
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR