Title:
Slovenski glagol [angleška; drugi natis]. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov
Slovene Verb. A morphological manual and dictionary of Slovene verbs
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Priročnik je nastal na pobudo slušateljev slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki so si želeli na enem mestu zbrane in urejene konkretne primere najosnovnejših oblikoslovnih značilnosti slovenskega glagola. Tu najdemo glagolske oblike, ki jih tuji uporabniki ne morejo dobiti v razpoložljivih dvojezičnih slovarjih, zato jim bo priročnik skrajšal in olajšal pot do nujno potrebnih slovničnih informacij pri študijskem ali prevajalskem delu. Predstavitve so kratke in jasne, tako da omogočajo čim hitrejši in sistematični dostop do želenega slovničnega podatka.

The manual was written at the instigation of students of Slovene as a second/foreign language who wanted concrete examples of the most basic morphological characteristics of the Slovene verb gathered and classified in one book. The manual contains those forms of verbs which foreign users cannot find in the available bilingual dictionaries, and will therefore shorten and simplify the path to grammatical information needed for study or translation work. As the users will be of different ages and profiles, the presentations are short and clear, allowing the fastest and most systematic access to grammatical data.

The manual consists of two parts. The introductory theoretical part presents morphological characteristics of the verbs. The second part introduces a list of 2610 verbs which were chosen on the basis of the frequency. Basic morphological data as well as correct accents are provided for all the verbs. With foreign users often incapable of distinguishing between the infinitive and the present tense forms, a list of verbs where the present tense form is followed by the infinitive form has been added. This list is followed by a list of 191 irregular participles, and by a list of 405 most frequent verbs. Each list contains the English translation of the infinitives.

The manual is designed above all for foreign speakers (students of Slovene language at universities abroad, translators and interpreters, participants of the courses of the Slovene language in Slovenia, candidates taking exams in Slovene etc.).

Table of content

Uvod

Introduction

Glagoli glede na končaje v sedanjiku in velelniku

Verbs according to endings in the present tense and the imperative

Razvrstitev glagolov po skupinah

Verb classification

Vzorci spregatev

Conjugation patterns

SEZNAM GLAGOLOV

LIST OF VERBS

Legenda simbolov

Legend of symbols

Nedoločnik, sedanjik, velelnik, deležnik na -l

The infinitive, the present tense, the imperative, the -l participle

Sedanjik, nedoločnik

The present tense, the infinitive

Nepravilni deležnik, nedoločnik

The irregular participle, the infinitive

Najpogostejši glagoli

Most frequent verbs

Viri in literatura

Sources and literature

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6568-14-0

Specifications

paperback • 14 × 21 cm • 268 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications