Skip to main content
Skrivnostni tujec in demonski sovražnik. Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori.


Author: Anja Mlakar
Year: 2019


Presented are the perceptions of different foreigners who came to Slovene lands in the past or in the present time, as shown in Slovene folk narratives. Despite often stereotyped picture of the Others, the research demonstrates an immense complexity of these narratives and the fact that they tell more about Us than about Them. The book ('The Mysteriou Stranger and the Demonic Enemy. “The Other” and Otherness in Slovene Folk Narratives') brings a theoretical overview of the current research on otherness in folklore studies and contextualizes the examples into a wider international folkloristic, anthropological and historical frames. Stories about the Turks, the Napoleon’s French and the Huns reflect an interweaving of historical facts, archetypical imageries of the dangerous Foreigner and ideological influences. These narratives are strongly embedded into the landscape and reinforce the sense of a common identity of its members. The imagery of historic aggressors is understandably quite different from the imagery of Jews and the Roma, with whom the people of the Slovene lands have had a completely different kind of contact.
The same goes for contemporary foreigners from other countries. Nevertheless, they all display a high level of stereotypization, generalization and projection of fears upon “the Other”.Table of content

Predgovor
Uvod
Konceptualizacija drugosti
     Izvori in teoretski pristopi
     Zakaj sploh drugačimo?
     Drugost in skupnost
     Etnična skupnost
     Kategorizacija in negacija
     Kako se Drugi definira?
     Drugost in tujost
     Etnocentrizem
     Stereotipi
Identiteta in drugost v folkloristiki: dosedanje raziskave
     Tujci med »Nami«
     Nadnaravni tujci
     Skupne značilnosti Drugega v folklori
Odmevi iz preteklosti – zgodovinski Drugi
     Turki
     Turki v kontekstu barbarstva in ideologije
     Turki v slovstveni folklori
          Turki kot demonizirani barbarski Drugi
          Religijska dihotomija
          Etnična podobnost/različnost in jezikovna drugačnost Turkov
          Začetki naselja po turškem napadu
          Zamenljivost različnih vrst drugosti v folklori in Turki
          Turška drugost v folklori v odnosu do (fizičnega) prostora
          »Nadnaravno« v folklori o Turkih
          Lik junaka
          Sklepne misli
     Francozi
     Francozi v slovstveni folklori
          Kolektivni spomin na čas francoske okupacije
          Nadnaravno v folklori o Francozih
          Materializacija folklore o Francozih
          »Francoski čas« in »turški čas«
          Sklepne misli
     Huni
     Huni v slovstveni folklori
Drugost v odnosu do preteklosti, kolektivnega spomina in folklore: možni razlogi za neskladja med zgodovinsko resničnostjo in folkloro
Nova obzorja, stari toposi proti starim idejam v novi preobleki: folklora in kolektivni spomin
     Zgodovinski drugi v odnosu do zgodovinske resničnosti
Stoletja bližine in nerazumljenosti – večni Drugi
     Romi oz. Cigani
     Zgodovina Romov
     Položaj Romov v Sloveniji
     Folkloristične raziskave o Romih
     Slovstvena folklora o Romih
          Folklora o Romih v prostoru: Romi kot ustanovitelji naselja in toponimi
          Strašenje z Romi kot vzgojno sredstvo
          Folklora o tem, s čim se Romi preživljajo
          Nadnaravno v povedkah o Romih
          Ljubezenska/zakonska zveza z Rominjo
          Nomadstvo in drugačen življenjski slog Romov
          Zunanja podoba Romov in higiena
          Neumni vs. pretkani Romi
          Sklepne misli
     Judje
          Zgodovina Judov na Slovenskem
          Problematika raziskovanja Judov na Slovenskem
          Judje kot Drugi v folklornih predstavah
          Dosedanje raziskave v slovenski folklori
          Slovstvena folklora o Judih
          Sklepne misli
Drugi med nami: aktualni Drugi
     O aktualnih Drugih
     Diskurzi o priseljencih in prišlekih v Sloveniji
     Tematika priseljencev v sodobnih povedkah
     Sklepne misli
Zaključek
Literatura
Indeks pojmov
The Mysterious Stranger and the Demonic Enemy: “The Other” and Otherness in Slovene Folk NarrativesMore ...Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
collective memory
French
Huns
identity
immigrants
Jews
literary folklore
Othernes
Roma
Turks
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR