Skip to main content
Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje.


Author: Monika Kropej Telban
Year: 2021


A comprehensive treatment of the development of narrative folklore in international and Slovenian spheres reveals insight into fundamental ways in which narrative has been transmitted, transformed and researched throughout the world and through the time. Literature and literary folklore have always inspired one another. Thus, despite great distances – both in space and time – narrative folklore is the common treasure of many nations. Presented is the legacy of the oldest known civilisations as well as traces and further development of narratives and storytelling. In this book ('Narrative Folklore: Evolution and Research') are also analysed and defined different genres of narrative folklore. Presented are also the research methods and different theories that were or are still used in folkloristics and contemporary narrative culture.Table of content

Uvod
Pripovedništvo
     Terminologija
          Pripovedno izročilo, ustno slovstvo, slovstvena folklora, besedna umetnost
          Narodno, ljudsko, folklorno, vernakularno

Pripovedni žanri
     Mit, bajka
     Legenda, legendna pravljica, legendna povedka
     Pravljica
          Živalska pravljica, Živalska povedka
     Basen
     Povedka, pripovedka
     Šaljiva zgodba, smešnica, zbadljivka
     Anekdota
     Memorati in spominske pripovedi
     Sodobne povedke in govorice

Pregled teorij raziskovanja pripovednega izročila
     Teorije o izviru in razširjenosti pripovedi
          Mitološka šola
          Naravna mitologija
          Poligenetska ali evolucionistična teorija
          Difuzionizem ali migracijska (selitvena) teorija oz. indijska teorija
          Geografsko-historična ali finska šola
     Teorije forme in pomena
          Morfologizem
          Strukturalizem
          Semiotika
     Literarno-estetske teorije
     Kulturnozgodovinske in literarnozgodovinske raziskave pripovedništva
     Psihološke in psihoanalitične teorije
     Simbolna in kognitivna smer
     Feministična usmeritev
     Biologija pripovedništva in performančna teorija
     Tematike in pristopi sodobnih raziskav
          Ontološki obrat in zoopoetične raziskave
          Spletna folkloristika
          Nesnovna kulturna dediščina v prostoru in času

Razvoj pripovednega izročila
     Zgodnji viri in odsevI v slovenskem pripovedništvu
     Srednjeveški viri in odsevi v slovenskem pripovedništvu
     Renesansa
     Reformacija
     Barok in katoliška obnova
     Razcvet pravljičnih zbirk
     Razsvetljenstvo in romantika

Zbiranje in raziskovanje slovenske slovstvene folklore
     Prve zbirke in študije mitopoetike s konca 18. in začetka 19. stoletja
     Pomlad narodov
          Matija Valjavec - Kračmanov
     Mitološke usmeritve v 19. stoletju
     Realizem
     O sodobnih raziskavah slovstvene folklore

Dva mejnika v raziskovanju slovenske slovstvene folklore
     Jernej Kopitar in njegovo sodelovanje z Jacobom Grimmom in Vukom Karadžićem
     Karel Štrekelj in neobjavljena zbirka slovenskih pravljic
          Pesemsko izročilo
          Drugo slovstvenofolklorno gradivo

Sklepne misli
Opombe
Literatura
Stvarno in imensko kazalo
Narrative Folklore: Evolution and ResearchMore ...Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
ethnology
oral literature
Slovenian folk tradition
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR