Skip to main content
Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe


Edited by: Luka Vidmar
Year: 2020


Authors of the monograph (' Censorship in Slovenia from the Counter-Reformation to the Vormärz') deal with the influence of censorship on literature and culture in general in Slovenia from the 16th to the 19th century. Nina Ditmajer analyses forbidden, especially Protestant books, kept in the monastic libraries in Lower Styria. Three chapters are dedicated to the 17th century: Luka Vidmar describes the reception of works, written by libertine Ferrante Pallavicino, Monika Deželak Trojar deals with banned Mariological works of Janez Ludvik Schönleben, and Boris Golec analyses self-censorship of Janez Vajkard Valvasor. Next chapters describe the consequences of the censorship in the period of Enlightenment: Matija Ogrin writes about the blockade of the Late Baroque Slovenian manuscripts, Andrej Pastar about the heyday of bookselling and newspapers, and Sonja Svoljšak about dissemination of forbidden books of (political) philosophy. Last chapters introduce the changes of the long 19th century: Marko Juvan rethinks the role of a censor in the Vormärz period, as he discusses Kopitar’s censorship of the Krajnska čbelica, and Marijan Dović analyses the encounters of Slovenian writers with the imperial censorship.Table of content

Luka Vidmar
UVOD

Nina Ditmajer
PREPOVEDANE KNJIGE V SAMOSTANSKIH KNJIŽNICAH NA ŠTAJERSKEM V ZGODNJEM NOVEM VEKU

Luka Vidmar
RECEPCIJA DEL FERRANTEJA PALLAVICINA NA KRANJSKEM

Monika Deželak Trojar
PREPOVEDANA SCHÖNLEBNOVA MARIOLOŠKA DELA

Boris Golec
KAJ NAM JE VALVASOR ZAMOLČAL? O AVTOCENZURI PRI KRANJSKEM POLIHISTORJU

Matija Ogrin
POZNOBAROČNI SLOVENSKI ROKOPISI – LITERARNA TRADICIJA V SPOPRIJEMU Z RAZSVETLJENSKO CENZURO

Andrej Pastar
CENZURA NA KRANJSKEM POD JOŽEFOM II.

Sonja Svoljšak
PRISOTNOST IN/ALI ODSOTNOST FILOZOFSKO TER POLITIČNO SPORNIH OZIROMA PREPOVEDANIH FRANCOSKIH, ANGLEŠKIH IN AMERIŠKIH AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL V LICEJSKI KNJIŽNICI V LJUBLJANI DO LETA 1848

Marko Juvan
CENZOR IN LITERARNO POLJE: KOPITAR, ČOP IN KRAJNSKA ČBELICA

Marijan Dović
SLOVENSKI LITERATI IN CESARSKA CENZURA: IZBRANI PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA

KAZALO OSEBNIH IMENMore ...

Goran Dekleva: Od avtocenzure do gorečih knjig; RTVSlov, Ars, 4. 11. 2020Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
books
censorship
history
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR