O inštitutu


Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU) se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in priseljenstva, povratništva, etničnosti, migracijskih in integracijskih politik, kulturno-umetniške produkcije izseljencev/priseljencev ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij. Pri svojem delu izhajajo iz številnih humanističnih in družboslovnih disciplin - zgodovinopisja, literarne zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, antropologije, geografije, sociologije in kulturoloških ter političnih ved. Vključujejo se v mednarodne projekte s področja mednarodnih migracij in težijo k primerljivosti svojih raziskav s podobnimi raziskavami v Sloveniji in v tujini. Izhajajo tako iz teorije kot prakse, s katero se srečujejo pri svojih terenskih raziskavah in pri analizi sekundarnih virov.

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije izdaja dvojezično znanstveno revijo Dve domovini. Razprave o izseljenstvu / Two Homelands. Migration Studies (izhaja od leta 1990) in knjižno zbirko Migracije (od leta 2001; od leta 2009 s podzbirko Migrantke). Organizira mednarodne simpozije in posvete na temo izseljenstva in priseljenstva, kulture in izobraževanja. Sodelavci inštituta predstavljajo rezultate raziskav tudi v obliki javnih predavanj, razstav, filmov in drugega vizualnega materiala. Raziskovalke in raziskovalci sodelujejo z različnimi izobraževalnimi institucijami v Sloveniji in tujini in se tako aktivno vključujejo v izobraževalni proces na področju migracij. Skupaj z Univerzo v Novi Gorici in tujimi partnerskimi univerzami Evrope in Afrike izvajajo mednarodni podiplomski študij migracij Migration and Intercultural Relations.

Podpodročja raziskovanja so izseljevanje (Slovenci po svetu), priseljevanje v Slovenijo, povratne migracije in z njimi povezana migracijska politika, kultura in umetnost (kulturna dediščina in njena digitalizacija, izseljenska in priseljenska književnost, likovna umetnost), zgodovina izseljenstva, prostorska, etnična, kulturna, spolna, izobrazbena, poklicna identiteta, akulturacija, socializacija, resocializacija, multikulturalizem, asimilacija, re-integracija, prisilne oziroma politične migracije, izseljenske skupnosti, potomci izseljencev, življenjske zgodbe, ženske študije, sodobne delovne migracije.

Nekdanji sodelavci in sodelavke

Zgodovina nastanka ISIM

Arhivska zbirka

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU je povezan z naslednjimi institucijami in združenji:

AEMI - Association of European Migration Institutions
INMI - International Network of Migration Institutions
Society for Slovene Studies
University of Stavanger
The Norwegian Emigration Center, Stavanger
Univerza v Novi Gorici
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Slovenski etnografski muzej Ljubljana
Zavod RS za šolstvo
Carl von Ossietsky University, Oldenburg
Portal za Slovence po svetu