Skip to main content
dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka, univ. dipl. inž. geodezije
predsednica Znanstvenega sveta IAPŠ+386 1 4706 490

tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si


Povezave


Dr. Tatjana Veljanovski je doktorirala iz daljinskega zaznavanja (2007, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani). Doktorski študij je opravila v okviru programa usposabljanja mladih raziskovalcev, podoktorski študij pa v okviru razpisa podoktorskih projektov ARRS (2009-2011). Znanstvenoraziskovalno področje Tatjane Veljanovski je osredotočeno na obdelavo, interpretacijo in aplikacije podatkov daljinskega zaznavanja. Temeljne raziskave je sprva opravljala na področju modeliranja prostorskih podatkov za arheološke napovedne modele, nato na področju geometričnih, atmosferskih in topografskih popravkov satelitskih posnetkov ter določanja pokrovnosti površja (prepoznavanje in klasifikacija objektov, analiza sprememb). Trenutno se ukvarja s proučevanjem pojavov v gozdovih in na travnikih na osnovi časovnih vrst satelitskih posnetkov. Podatke opazovanja Zemlje je uporabila pri zaznavanju in opazovanju naravnih nesreč (poplave, žled), analizi sprememb urbanih in naravnih območij, kartiranju in analizi širjenja neformalnih naselij, slumov. Vseskozi sodeluje v domačih in mednarodnih projektih s področja daljinskega zaznavanja in GIS, v raziskovalno okolje prispeva tudi kot recenzentka pri več revijah, pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu (NSBL) je področna urednica geodezije.

 • VELJANOVSKI, Tatjana, ČOTAR, Klemen, MARSETIČ, Aleš. Large scale mosaicing and compositing of PROBA-V satellite images = Krupnorazmjerno mozaiciranje i kompozicija PROBA-V satelitskih snimaka. Geodetski glasnik, ISSN 1512-6102, dec. 2019, letn. 53, št. 50, str. 5-18, ilustr. http://www.suggsbih.ba/GEODETSKI%20GLASNIK/GEODETSKI_GLASNIK_50/GG50_Veljanovski_Cotar_Marsetic.pdf. [COBISS.SI-ID 45702189]

  KANJIR, Urška, ĐURIĆ, Nataša, VELJANOVSKI, Tatjana. Sentinel-2 based temporal detection of agricultural land use anomalies in support of common agricultural policy monitoring. ISPRS international journal of geo-information, ISSN 2220-9964, 13. Oct. 2018, vol. 7, iss. 10, str. 1-24, ilustr. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/10/405, doi: 10.3390/ijgi7100405. [COBISS.SI-ID 43706157]

  IVAČIČ, Matjaž, VELJANOVSKI, Tatjana, STANČIČ, Liza, KOKALJ, Žiga, GRLJ, Aleš, KANJIR, Urška, PEHANI, Peter, ŠTAJDOHAR, Jasmina, BEDEN, Andrej, BIELECKI, Marcin. Customized Earth observation based information services. V: Catalyzing Innovation : conference agenda, 20th Annual World Bank Conference on Land and Poverty: Catalyzing Innovation, March 25-29, 2019, Washington DC. [S. l.]: The World Bank. 2019, 26 str. https://www.conftool.com/landandpoverty2019/index.php?page=browseSessions&form_session=547#paperID704. [COBISS.SI-ID 44600365]

  VELJANOVSKI, Tatjana, MARSETIČ, Aleš, ČOTAR, Klemen, OŠTIR, Krištof. Opazovanje motenj v gozdovih s satelitskimi posnetki nizke prostorske ločljivosti. V: CIGLIČ, Rok (ur.), et al. Digitalni podatki, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2016, str. 115-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 40181037]

  MARINŠEK, Aleksander (avtor, fotograf), CELARC, Bogomir, GRAH, Andrej, KOKALJ, Žiga, NAGEL, Thomas Andrew, OGRIS, Nikica, OŠTIR, Krištof, PLANINŠEK, Špela, ROŽENBERGAR, Dušan, VELJANOVSKI, Tatjana, VOCHL, Saša, ŽELEZNIK, Peter, KOBLER, Andrej. Žledolom in njegove posledice na razvoj gozdov - pregled dosedanjih znanj = Impacts of ice storms on forest development - a review. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], okt. 2015, letn. 73, št. 9, str. 392-405, ilustr. [COBISS.SI-ID 4228774]

  ZAKŠEK, Klemen, ČOTAR, Klemen, VELJANOVSKI, Tatjana, PEHANI, Peter, OŠTIR, Krištof. Topographic correction module at storm (TC@STORM). V: SCHREIER, G. (ur.), SKROVSETH, P. E. (ur.), STAUDENRAUSCH, H. (ur.). 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 11-15 May 2015, Berlin, Germany, 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 11-15 May 2015, Berlin, Germany, (ISPRS Archives, ISSN 2194-9034, vol. XL-7/W3 (2015)). [Hannover: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ]. 2015, str. 721-728, ilustr. http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-7-W3/721/2015/isprsarchives-XL-7-W3-721-2015.html, doi: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W3-721-2015. [COBISS.SI-ID 38464045],

  IVANIŠEVIĆ, Vujadin (urednik), VELJANOVSKI, Tatjana (urednik), COWLEY, David (urednik), KIARSZYS, Grzegorz (urednik), BUGARSKI, Ivan (urednik). Recovering lost landscapes, (Monographs, vol. 58), (Occasional publication, no. 6). Belgrade: Institute of Archaeology: Aerial Archaeology Research Group, 2015. 168 str., ilustr. ISBN 978-86-80093-99-4. [COBISS.SI-ID 219931916]

  VELJANOVSKI, Tatjana, KOKALJ, Žiga. 3D model generation and landscape change : contributions to image-based digital reconstruction of the village of Breginj. V: IVANIŠEVIĆ, Vujadin (ur.), et al. Recovering lost landscapes, (Monographs, vol. 58), (Occasional publication, no. 6). Belgrade: Institute of Archaeology: Aerial Archaeology Research Group. 2015, str. 141-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 39575853]

  LAMOVEC, Peter, VELJANOVSKI, Tatjana, MIKOŠ, Matjaž, OŠTIR, Krištof. Detecting flooded areas with machine learning techniques : case study of the Selška Sora river flash flood in September 2007. Journal of applied remote sensing, ISSN 1931-3195. [Online ed.], May 2013, [Vol.] 7, [iss.] 1, str. 1-13, ilustr., doi: 10.1117/1.JRS.7.073564.

  VELJANOVSKI, Tatjana, KANJIR, Urška, PEHANI, Peter, OŠTIR, Krištof, KOVAČIČ, Primož. Object-based image analysis of VHR satellite imagery for population estimation in informal settlement Kibera-Nairobi, Kenya. V: ESCALANTE-RAMÍREZ, Boris (ur.). Remote sensing : applications. Rijeka: InTech, 2012, str. 407-434, ilustr. [COBISS.SI-ID 34928429]

  http://www.intechopen.com/books/remote-sensing-applications/object-based-image-analysis-of-vhr-satellite-imagery-for-population-estimation-in-informal-settl

  VELJANOVSKI, Tatjana, KOKALJ, Žiga. Objektno usmerjeno kartiranje poplav in njihova vloga v poselitvi osrednjega dela Ljubljanskega barja. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 63-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 34667565]

  VELJANOVSKI, Tatjana, LAMOVEC, Peter, PEHANI, Peter, OŠTIR, Krištof. Comparison of three techniques for detection of flooded areas on ENVISAT and RADARSAT-2 satellite images. V: Geoinformation for disaster management : Gi4DM 2011, May 3-8, 2011, Talya Convention Center Antalya / Turkey. Antalya. http://www.isprs.org/proceedings/2011/Gi4DM/PDF/OP13.pdf

  VELJANOVSKI, Tatjana, KANJIR, Urška, OŠTIR, Krištof. Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja = Object-based image analysis of remote sensing data. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 4, str. 641-688, ilustr. http://www.geodetski-vestnik.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 33536301] http://www.geodetski-vestnik.com/55/4/55-4.htm http://www.geodetski-vestnik.com/55/4/gv55-4_641-664.pdf

  VELJANOVSKI, Tatjana. Problem navideznih sprememb pri določitvi sprememb na površju s posnetki Landsat = The problem of false (non-intrinsic) changes in pixel-based change detection on Landsat imagery. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2008, letn. 52, št. 3, str. 457-474, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28721197] http://www.geodetski-vestnik.com/52/3/gv52-3_457-474.pdf

  VELJANOVSKI, Tatjana,  STANČIČ, Zoran, 2006. Predictive modelling in archaeological location analysis and archaeological resource management : principles and applications. V: MEHRER, Mark (ur.), WESCOTT, Konnie (ur.). GIS and archaeological site location modeling. Boca Raton, FL: Taylor & Francis: 393-411.

  OŠTIR, Krištof, VELJANOVSKI, Tatjana, PODOBNIKAR, Tomaž, STANČIČ, Zoran. Application of satellite remote sensing in natural hazard management : the Mount Mangart landslide case study. International journal of remote sensing, ISSN 0143-1161. [Print ed.], 2003, letn. 24, št. 20, str. 3983-4002. [COBISS.SI-ID 21830957]

  STANČIČ, Zoran, VELJANOVSKI, Tatjana. Understanding Roman settlement patterns through multivariate statistics and predictive modelling. V: LOCK, Gary (ur.). Beyond the map : archaeology and spatial technologies, (NATO advanced science institutes series, ISSN 1387-6686, Series A, Life sciences, vol. 321). Amsterdam [etc.]: IOS Press; Washington: NATO Scientific Affairs Division; Tokyo: Ohmsha [distributer]. cop. 2000, str. 147-156. [COBISS.SI-ID 17010989]

  STANČIČ, Zoran (urednik), VELJANOVSKI, Tatjana (urednik). Computing archaeology for understanding the past CAA2000 : computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 28th conference, Ljubljana, April 2000, (BAR international series, 931). Oxford: Archaeopress, 2001. VII, 368 str., ilustr. ISBN 1-84171-225-6. [COBISS.SI-ID 17850157

Kartiranje posledic naravnih nesreč (poplave septembra 2010 itd.) (raziskava • 15. november 2000 - 27. september 2023)
ArcLand – ArchaeoLandscapes Europe (okvirni program • 01. september 2010 - 31. avgust 2015)
Ocena števila prebivalcev v neformalnem naselju Kibera (Nairobi, Kenija) (raziskava • 01. januar 2010 - 27. september 2023)
Antropološke in prostorske raziskave (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov opazovanja Zemlje (s študijo izvedljivosti) na primeru spremljanja kmetijskih zemljišč (trajno travinje in vlažnost tal) (raziskovalni projekt • 06. avgust 2021 - 05. februar 2023)
Harmonizacija določitve predmetov na optičnih satelitskih posnetkih (podoktorski raziskovalni projekt • 01. maj 2009 - 30. april 2011)
ArchaeDyn II - Prostorska dinamika teritorijev od prazgodovine do srednjega veka (aplikativni projekt • 01. januar 2009 - 31. december 2011)
Študija izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje (aplikativni projekt • 01. februar 2008 - 31. december 2011)
ModeLTER - Evropski laboratorij za modeliranje pokrajin in prostorov (mednarodni raziskovalni laboratorij • 01. februar 2007 - 30. november 2011)
GMES – DSL (aplikativni projekt • 01. januar 2008 - 31. januar 2009)
caENTI (aplikativni projekt • 01. januar 2006 - 31. december 2009)
ArchaeDyn – Prostorska dinamika poselitve in naravnih virov (aplikativni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2007)
Aquadapt - delovni skupini 2 in 5 (aplikativni projekt • 01. januar 2002 - 31. december 2004)
Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev (raziskovalni projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2022)
CEOIS - Prilagojene informacijske storitve na osnovi tehnologije opazovanja Zemlje (aplikativni projekt • 01. december 2017 - 30. september 2019)
Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč (ciljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2016 - 31. marec 2018)
Samodejna objektno usmerjena klasifikacija pokrovnosti podatkov optičnega daljinskega zaznavanja (01. avgust 2014 - 31. julij 2017)
SILIS - Satelitski posnetki za slovenski prostorski informacijski sistem (raziskovalni projekt • 15. april 2015 - 14. april 2017)
Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti (raziskovalni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Razvoj vegetacijskih izdelkov iz podatkov PROBA-V 100 m (raziskovalni projekt • 01. junij 2014 - 31. maj 2016)
NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor (okvirni program • 01. junij 2011 - 31. maj 2014)
Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)
Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov (ciljni raziskovalni program • 01. oktober 2010 - 31. marec 2012)
ROVI - Združevanje in obdelava radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje naravnega okolja (01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Večjezični slovar za področje geoinformatike (01. september 2021 - 31. marec 2023)
Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov (27. junij 2019 - 30. september 2020)
Orodjarna umetne inteligence za opazovanje Zemlje (05. maj 2020 - 05. november 2021)

univ. dipl. inž. geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 1999

doktorica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2007

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
prostorsko-časovne analize
določanje in analiza sprememb na površju
obdelava satelitskih posnetkov
daljinsko zaznavanje